przepisy-prawa Badania Psychotechniczne - Ewelina Włodarz-Zając Przepisy prawa

Przepisy prawa


 

Pracownicy (Medycyna pracy)


 
ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów. Dz.U. 2010 nr 131 poz. 888.

ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Dz. U. nr 69, poz.332 ze zm.

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. Dz. U. z 1 czerwca 1996 Nr 62 poz.287

Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996r. (poz. 287)

WYKAZ RODZAJÓW PRAC WYMAGAJACYCH SZCZEGÓLNE SPRAWNOŚCI PSYCHOFIZYCZNEJ
1 Praca przy obsłudze suwnic sterowanych z kabiny i zdalnie sterowanych.
2 Praca przy obsłudze podnośników i platform hydraulicznych.
3 Praca przy obsłudze składnic magazynowych.
4 Praca przy obsłudze żurawi wieżowych i samojezdnych.
5 Prace operatorów samojezdnych ciężkich maszyn budowlanych i maszyn drogowych.
6 Praca przy obsłudze urządzeń mechanicznych, związanych z czynnościami wyburzeniowymi.
7 Prace operatorów pulpitów sterowniczych urządzeń technologicznych wielofunkcyjnych i wielozadaniowych.
8 Prace przy obsłudze urządzeń walcowniczych przy wprowadzani pasm do wykrojów walcowniczych przy użyciu narzędzi ręcznych.
9 Prace drużyn trakcyjnych oraz maszynistów - operatorów samojezdnych ciężkich maszyn torowych i kierowców drezyn motorowych.
10 Prace nastawniczego, ustawiacza i manewrowego na kolei i na zakładowych bocznicach kolejowych oraz prace dyżurnego ruchu na kolei.
11 Prace kierowców: autobusów, pojazdów przewożących materiały niebezpieczne oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton i długości wyżej 12 m, trolejbusów i motorniczych tramwajów.
12 Prace przy montażu i remoncie sieci trakcyjnych.
13 Prace przy liniach napowietrznych niskich, średnich i wysokich napięć.
14 Prace przy obsłudze urządzeń ciśnieniowych, podlegających pełnemu dozorowi technicznemu.
15 Prace przy obsłudze instalacji chemicznych do produkcji gazów toksycznych lub tworzących mieszaniny wybuchowe z powietrzem.
16 Prace przy materiałach łatwo palnych, środkach toksycznych i materiałach biologicznie zakaźnych.
17 Prace przy wytwarzaniu, transportowaniu, wydawaniu i stosowaniu materiałów wybuchowych i samozapalnych.
18 Prace badawcze, doświadczalne i technologiczne, związane bezpośrednio z eksploatacją oraz obsługą ruchu reaktorów jądrowych, akceleratorów, generatorów neutronowych, komór do produkcji źródeł promieniotwórczych.
19 Prace z otwartymi źródłami promieniotwórczymi w pracowniach klasy I i II.
20 Prace związane z e stosowaniem promieniowania jonizującego do celów diagnostycznych i terapeutycznych w zakładach opieki zdrowotnej, z wyjątkiem przypadków dotyczących ratowania życia ludzkiego.
21 Prace doświadczalne z nowymi rodzajami uzbrojenia i amunicji.
22 Prace remontowo-konserwacyjne przy amunicji i jej konfekcjonowaniu.
23 Prace związane z oczyszczaniem terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych.
24 Prace maszynisty maszyn wyciągowych, sygnalisty szybowego, operatora samojezdnych maszyn przodkowych, operatora pojazdów pozaprzodkowych i samojezdnych maszyn pomocniczych, maszynisty lokomotyw pod ziemią, rewidenta urządzeń wyciągowych – podziemnych zakładach górniczych.
25 Prace maszynisty wiertniczego i operatora maszyn podstawowych – w odkrywkowych zakładach górniczych.
26 Prace mechanika i maszynisty wiertni, operatora i kierowcy agregatów cementacyjnych zasobników oraz urządzeń do intensyfikacji wydobycia ropy i gazu – w zakładach górniczych wydobywających kopaliny metodą otworów wiertniczych i w zakładach wykonujących prace geologiczne.
27 Prace pilota morskiego.
28 Prace przy obsłudze znaków nawigacyjnych na wodzie.
29 Prace przy technicznej obsłudze wodowania statków.
30 Prace na wysokości na masztach i na wieżach antenowych.
31 Prace na wiaduktach i na mostach.
32 Prace pilota samolotowego, śmigłowcowego i szybowcowego, balonu wolnego i skoczka spadochronowego zawodowego.
33 Prace nawigatora lotniczego i mechanika pokładowego.
34 Prace kontrolera ruchu lotniczego.
35 Prace kaskadera filmowego.
36 Prace treserów dzikich zwierząt i akrobatów cyrkowych.

Kierowcy transport drogowy


 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy ( Dz.U. z 2014 r. poz. 937)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu.

OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 30 sierpnia 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. ( Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151) o kierujących pojazdami.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 11 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z dnia 26 kwietnia 2005 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z dnia 9 stycznia 2004 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 luty 2002r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych powykonywania czynności inspektora transportu drogowego.

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z dnia 30 października 2001 r.) o transporcie drogowym.

 

Pracownicy kolei


 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 września 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, prowadzeniem określonego rodzaju pojazdów kolejowych oraz pojazdów kolejowych metra.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 15 marca 2011r. w sprawie badań niezbędnych do otrzymania świadectwa maszynisty oraz zachowani jej ważności.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 15 marca 2011r. w sprawie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji i świadectwa maszynisty.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, prowadzeniem określonego rodzaju pojazdów kolejowych oraz pojazdów kolejowych metra.

USTAWA z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym.

 

Osoby ubiegające się lub posiadające broń


 
USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów. (z póź. zm.)

ROZPORZ ĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 19 września 2014 r. w sprawie badań lekarskich I psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 23 lipca 2013r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencje pracownika ochrony fizycznej.

ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa (Dz. U. z dnia 22 listopada 2011 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich)

USTAWA z dnia 25 czerwca 2007r. r. o licencji syndyka (z poź.zm.)

ROZPORZĄDZENIE z dnia 8 września 2003r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 maja 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenia na broń.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 marca 2002r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego.

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Prawo o ustroju sadów powszechnych (z póz.zm.)

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych. (z póz.zm.)

USTAWA z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110, (z późn. zm.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 września 2000r. rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenia na broń.

USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji. (z poz.zm.)

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji.

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych. (z póz.zm.)

UTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

USTAWA z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (z póż.zm.)
Lokalizacja
  • Centrum Opieki Zdrowotnej Safmed
  • Sosnowiec, ul. Będzińska 41
Badania
  • Pon.-Pt. 9:00-16:00
  • wymagana wcześniejsza
    rejestracja telefoniczna
  • numer tel. 796 160 776
Zapraszamy
  • mgr Ewelina Włodarz-Zając